Iratkozzon fel hírlevelünkre

Adatkezelési tájékoztató

Általános információk

A Szolgáltató neve, címe, elérhetőségei

Cégnév: Debreceni Shopping Center Ingatlanforgalmazó, Bérbeadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Malompark Bevásárlóközpont, a továbbiakban: Szolgáltató).

Székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 41.
Fióktelep: 4027 Debrecen, Füredi út 27.
Képviselő: Sipos József üzemeltetés igazgató (üzemeltetési és marketing ügyekben eljáró meghatalmazott képviselő)
Cégjegyzékszám: 01-09-562195
Adószám: 12176766-2-43
Pénzintézet neve és bankszámlaszáma: UniCredit Bank Hungary Zrt. Szabadság téri fiók, 10918001-00000012-34870009

Ügyfélszolgálati elérhetősége:
E-mail:
Telefon: +36 (52) 745-602

Alapelvek

A Szolgáltató jelen tájékoztatóval és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR rendeletben és az Info tv-ben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését, különös tekintettel a www.malompark.hu honlap látogatói, valamint a Malompark Bevásárlóközpont szolgáltatásait igénybe vevő Érintettek (továbbiakban: Érintett) jogaira.

Jelen tájékoztató célja, hogy az Érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a Szolgáltató által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbított adatokról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás jogalapjáról.

A személyes adatok kezelése során a Szolgáltató az alábbi elveket veszi figyelembe:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezelik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • Pontosság: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
 • Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR rendeletben a Partner jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.
 • Integritás és bizalmas jelleg kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Elszámoltathatóság: A Szolgáltató felelős az alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

Biztonsági intézkedések

Munkavállalókkal szemben alkalmazott biztonsági intézkedések

A Szolgáltatónál adatkezelést végző alkalmazottak, valamint a megbízásából az adatkezelésben résztvevő személyek kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként kezelni és azokat megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni. A Szolgáltató munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Védelmi intézkedések

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 • az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára nem tárhatóak fel;
 • a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el;
 • a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;
 • a Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;
 • a Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja.

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató – összhangban a hatályos informatikai szabályzatának előírásaival – az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

 • az adatkezelés során használt számítógépek a Szolgáltató tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel, vagy kizárólagos használati joggal bír;
 • a kezelt adatokhoz minden esetben érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni;
 • az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;
 • amennyiben valamely adatkezelés jogalapja megszűnt, úgy az adat véglegesen törlésre kerül oly módon, hogy az adat újra vissza nem nyerhető;
 • a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről a Szolgáltató folyamatosan gondoskodik;
 • mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

Biztonsági intézkedések során alkalmazott elvek

A Szolgáltató a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve; fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A Szolgáltató jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy jóváhagyott GDPR tanúsítási mechanizmushoz nem csatlakozott.

Az adatok fizikai tárolásának helye a Szolgáltató székhelye.

Az adatok fizikai tárolásához a Szolgáltató az alábbi tárhelyszolgáltató szolgáltatásit veszi igénybe:
Az adatfeldolgozó neve: Tárhelypark Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Az adatfeldolgozó adószáma: 23289903-2-43
Az adatfeldolgozó elérhetősége: info@tarhelypark.hu

Adatkezelés

Tájékoztatás az adatkezelésről

A Szolgáltató, a Honlap működtetése során az alábbi táblázatokban meghatározott adatokat kéri be. A bekért adatokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének jelen szabályzatban tesz eleget.

Adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, adattovábbítás

Hírlevél feliratkozás

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatvédelem jogalapja

Időtartam

Adattovábbítás

Név Kapcsolattartás és beazonosítás Az Érintett hozzájárulása Leiratkozásig (hozzájárulás visszavonásáig) Tárhely szolgáltató, hírlevél szolgáltató

E-mail cím Kapcsolattartás és beazonosítás Az Érintett hozzájárulása Leiratkozásig (hozzájárulás visszavonásáig) Tárhely szolgáltató, hírlevél szolgáltató

Város, ahol tartózkodik Az érintett településre vonatkozó speciális rendezvényekről értesítési lehetőség Az Érintett hozzájárulása Leiratkozásig (hozzájárulás visszavonásáig) Tárhely szolgáltató, hírlevél szolgáltató

Vendégkönyv használata

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatvédelem jogalapja

Időtartam

Adattovábbítás

Név Kapcsolattartás és beazonosítás Az Érintett hozzájárulása Leiratkozásig (hozzájárulás visszavonásáig) Tárhely szolgáltató

E-mail Kommunikációs csatorna Az Érintett hozzájárulása Leiratkozásig (hozzájárulás visszavonásáig) Tárhely szolgáltató

Rendezvényeken való részvétel

Szolgáltató által megrendezett rendezvényeken a rendezvény szervezője, mint Adatkezelő videó- és fényképfelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek.

A fényképeket, illetve videófelvételeket a Szolgáltató közzéteszi honlapján, illetve közösségi média felületén (pl. Facebook), mely fénykép- és videófelvételek a honlapon 1 éven keresztül kerülnek elhelyezésre. Egy év elteltével a fénykép- és videófelvételeket a Szolgáltató külön archív anyagként tárolja saját tárhelyén.

A rendezvényeken történő részvétel önkéntes, így azon részt vevő önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy videó- és fényképfelvétel készüljön róla, és azok felhasználásra kerüljenek a Szolgáltató valamint a rendezők hivatalos honlapjain, valamint közösségi média felületein. A rendezvényről nemcsak tömegfelvételek készülnek, hanem egyedi képek is készülhetnek a résztvevőkről, melyen felismerhetők. Amennyiben az Érintett nem járul hozzá ahhoz, hogy a rendezvény szervezői egyedi fényképet készítsenek, a rendezvény megkezdése előtt kérjük, az alábbi elérhetőségeinken jelezze azt:
E-mail:
Telefon: +36 (52) 745-602

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatvédelem jogalapja

Időtartam

Adattovábbítás

Érintett hang és/vagy képmása, illetve ezzel kapcsolatban az Érintettel kapcsolatba hozható egyéb adat A Szolgáltató szolgáltatásának népszerűsítése, marketingcélú felhasználás Az Érintett hozzájárulása, a Ptk. 2:48.§ (1) bekezdése Rendezvény eseményét követő 1 év – a marketingcélú eredmény megvalósulásának várható időtartama Weboldal tárhely szolgáltató

A Szolgáltató a jelen adatvédelmi tájékoztató 3.2.3. pontja, valamint a rendezvényre készített adatvédelmi tájékoztató alapján jogosult eljárni Érintett adatai kezelésével kapcsolatban.

Nem személyes adatok

A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek Személyes Adatnak, így nem tartoznak ezen iránymutatás hatálya alá. Ilyen adat lehet, mikor az Érintett egy másik Szolgáltató weboldaláról kerül a Szolgáltató weboldalára, az Érintett személye ez alapján nem azonosítható.

Az Érintett jogai

Törlés

A Szolgáltató személyes adatok indokolatlan és késedelem nélküli törlését kérheti – személyesen vagy írásban elektronikus levél megküldésével, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Szolgáltató nem törli azokat az adatokat, melyek tárolására jogszabályi előírás miatt köteles.

Tájékoztatás

Az Érintett bármikor jogosult a Szolgáltatótól személyesen, vagy írásban tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés módjáról, zárolásáról, törléséről, a kezelt adataival kapcsolatos bármilyen intézkedésről felvilágítást kérni. Az Érintett bármikor kérheti a Szolgáltatót, hogy személyes adataiba betekinthessen.

Visszajelzés

Az Érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az Érintett hozzáférési joga

A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokat tartalmazó szerződés egy példányát az Érintett Partner részére átadja, a későbbiekben arról bármikor másolatot kérhet.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor módosítást kezdeményezzen a Szolgáltató által kezelt adataiban. Ezt a Szolgáltató elérhetőségein, telefonon, postai vagy elektronikus levélben teheti meg.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Szolgáltató az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen az alábbi esetekben:

 • az adatkezelés közérdekű vagy a Szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges – jelenleg ilyen szükség nem áll fenn – vagy
 • az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintett által a Szolgáltató részére átadott személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljával.

Az Érintett adatainak módosítását, törlését, az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásának bejelentését bármikor kezdeményezheti elektronikus levél megküldésével a Szolgáltató központi e-mail címére. A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül – illetve ha jelen szabályzat ennél rövidebb időtartamot határoz meg, az ott meghatározott időtartamon belül – köteles válaszolni az Érintett levelére, illetve kérésének – amennyiben az a jogszabályban rögzített jogaival összeegyeztethető – eleget tenni.

A Szolgáltató tájékoztatja az Érintettet, hogy a kezelt adatokkal profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató, ha az adat kezelése az Érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és adatkezelés automatizált módon történik. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a Szolgáltatót, hogy közvetlenül továbbítsa személyes adatait a másik adatkezelőnek. Ezen jogosultsága nem áll fenn az Érintettnek, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, továbbá ezen joga nem érintheti mások jogait és szabadságait.

Adattovábbítás

Az adatfeldolgozók a továbbított adatokat a Szolgáltatóval kötött szerződésben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében szükséges ideig tárolják. A Szolgáltató az adatfeldolgozókkal kötött szerződése során megvizsgálta az adattovábbítás kockázatát. Az adatfeldolgozók tevékenységéért az adatok védelme tekintetben közvetlenül a Szolgáltató tartozik felelősséggel.

Tárhely szolgáltatás

A weboldal működése során a tárhely szolgáltatást az alábbi vállalkozás látja el:
Az adatfeldolgozó neve: Tárhelypark Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Az adatfeldolgozó adószáma: 23289903-2-43
Az adatfeldolgozó elérhetősége: info@tarhelypark.hu

Weboldal használata

Ez a weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, Szolgáltató által nem ellenőrzött weboldalakra, és más, Szolgáltató által nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget erre a weboldalra. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy csak olyan weboldalakra biztosítson kapcsolódási lehetőséget, ahol a Szolgáltatóval megegyező biztonsági és adatvédelmi védelem létezik, amennyiben Érintett elhagyja ezt a weboldalt, Szolgáltató nem vállal felelősséget az Érintett adatainak biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg.

Adatvédelmi incidens kezelése

A Szolgáltató amint tudomására jut valamely, általa kezelt adat vonatkozásában történt adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintett jogaira és szabadságaira nézve.

Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

A Szolgáltató adatvédelmi incidens tapasztalása esetén az Érintettet haladéktalanul, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A Szolgáltató a tájékoztatóban leírja, hogy milyen jellegű adatvédelmi incidens történt, valamint az Érintettnek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

Az Adatvédelmi incidens felismerését követően a Szolgáltató megvizsgálja, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési intézkedés végrehajtásra került-e, egyrészt az adatvédelmi incidens haladéktalan megállapítása, másrészt a felügyeleti hatóságnak történő bejelentés és az érintett sürgős értesítése érdekében. Ennek érdekében a Szolgáltató képviseletében eljáró képviselő a tagokat, az adatokat kezelő valamennyi személyt, valamint külsős IT szakértőt az incidens értesülését követő 24 órán belül összehívja az incidens keletkezési okának megállapítására, az elvégzett és elvégzendő cselekvési tervek kidolgozására és a későbbi incidensek elkerülése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Korlátozások

A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.

E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

 • az adatkezelő neve és elérhetősége;
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
 • olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
 • ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők.

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye – adatvédelmi sérelmek esetén

Az Érintett a Szolgáltató adatvédelmi tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: Debreceni Shopping Center Kft., Malompark Bevásárlóközpont Üzemeltetés, 4027 Debrecen, Füredi út 27.
E-mail:

Panaszügyintézés módja

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Érintettnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja az Érintettet.

Jogérvényesítési lehetőségek

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila; 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 (1) 391-1400, www.naih.hu).

Jogvita

Amennyiben a Szolgáltató és az Érintett között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek áll nyitva az Érintett számára: Békéltető testület eljárásának kezdeményezése az Érintett lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél.

Debrecen, 2018. március 11.

Vásároljon, ügyintézzen, sportoljon egy helyen, a Malompark Bevásárlóközpontban!